Sherbime Kontabilitet

Deklarata fiskale vjetore dhe periodike
Ofrohet asistence per deklarimet periodike te Sigurimeve Shoqerore e Shendetsore, Tatimit te Thjeshtuar per biznesin e vogel dhe deklarimin vjetor te Tatimit mbi te ardhurat personale.

Mbajtja e llogarive – Ne ofrojmë për klientët të cilët fillojnë veprimtarinë dhe që kanë nevojë për një kompani e specializuar për të mbajtur librat e tyre: mbajtje llogarie te shërbimeve , përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me ligjet ne fuqi te kontabilitetit , përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të tjera raporteve financiare .

Konsulenca Kontabile – MMC ofron ndihmë në vlerësimin e pajtueshmërisë me rregullat të kontabilitetit, ndihmë për klientët me çështjet e kontabilitetit, të cilat ndikojnë aktivitetin e tyre të përditshme, këshilla për çështjet në lidhje me përpilimin e pasqyrave financiare për qëllime statusore ose për aksionarët mbajtjen e një cilësi të lartë të raportimit financiar dhe zbatimi i sistemeve të menaxhimit të kontabilitetit.

Likujdimi Shoqerise – Ndjekje e procedurave te likujdimit dhe falimentimit te shoqerise. Hartimi i bilancit ne castet e fillimit te procedures se likujdimit. Pregatitja e pasqyrave financiare vjetore gjate periudhes se likujdimit. Pregatitja e raportit perfundimtar te likujdimit . Njoftimi i AKRB per perfundimin e procedures se likujdimit si edhe aplikimi per cregjistrimin e shoqerise.